Home
Brochure2008
Rtotsava03
Shraddha Foundation
Admissions
Students
Important Links
Contact

Rtapalli Paribara Our children are known as Rtashrees. Rta and Shraddha adorn them.

1997-2002(Front L to R) Pragna Dash, Sulagna Das, Abhishikta Mohanty, Prajna Mohanty, Jyotsnarani Jena, (Middle Row) Sonali Mohanty, Shraddhashree Suman Satpathy, (Back L to R) Jagat Jeeban Sahoo, Suryakanta Sahu, Amit Kanungo, Suresh Kumar Singh, Debi Prasad Dash,Gnanendra Pattanaik.

1998-2003(Front L to R) Diana Mohanty, Sonali Prusty, Archana Nanda, Monalisha Kar, (Middle) Raj Kishore Swami, Laxman Kumar Behera, Sangit Kumar Sahoo, (Back) Santosh Kumar Satapathy, Avinash Mohanty, Swostik Kumar Pahi, Manoranjan Mohanty, Bhaktaranjan Satapathy, Subhasis Kar Sameer Behera.

1999-2005(Front L to R) Rudranarayan Pati, Ipsita Mohanty, Sumitra Patra, Swagaatika Singh, Debasis Sarangi (Back) Samjog Sampad Ray, Lokamitra Mohanty, Niranjan Mania, Jyoti Prakas Sahoo, Sumeet Kumar Biswal, Soumitri Swain, Binod Bihari Prusty, Sailen Kumar Ban, Prabir Kumar Sabat, (Missing from picture) Sudeep Sen .

2000-2005Sushree Sunayana, Bindushree Panda, Maitree Parida, Rachita Basulai, Stutee Panda, (Back) S.R.Chidrupaya, Sandeep Souav Mohatra, Abhijit Mishra, Deepak Acharya, Ambuja Prusty, Pradyumna Kumar Pradhan, Prateek Koushik, (Missing ) Partha Sarathi Palita, Susanta Kumar Dash, Sibasis Roul, Beenapani Nayak.

2001-2006(Front L to R) Santosh Priyadarsan, Sushree Sarita Sharma, Ranjeeta Dash, Swikruti Mohanty, Satyasila Mohatra, (Back) Pabitra Kumar Sabat, Abhilas Mishra, Tilak Ranjan Sarangi, Soumyaranjan Mania, Sambit Kumar Sethi, Bikas Ranjan Swain, Pravas Kumar Sahoo, Dibyaranjan Nayak, Sibani sankar Das, Biswapratap Sahoo .

2002-2007 Prateek K. Lenka, Smrutishree Mohapatra, Gunjana Nayak, Bhagyashree Mohanty, Saptadweepa Sanghamitra, Sipamudra Nayak, Snehali Sanuja Sarangi, Bikash Pattanaik, (Back) Chinmay K. Behera, Soubhagya Ranjan Nayak, Sukanta K. Parida, Ankit K. Mohanty, Manoj K. Sahoo, Suvendu Mishra, Dhiraj Shekhar Beura, (Missing) Bibhabasu Biswal, Tridev Rath .